Referat af ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.30


Deltagere:

Navn

Rolle Ejendom
Trine Otto Bestyrelsesmedlem i gårdlauget Krusågade 4-6
Line Ditlev Beboer i A/B Dybbølsgade 24
Shamirra Aisinger formand i A/B og bestyrelsesmedlem i gårdlauget Godsbanegade 9-15
Jens Hybel formand i E/F og bestyrelsesmedlem i gårdlauget Godsbanegade 3
Hans Donslund formand i gårdlauget, bestyrelsesmedlem i A/B Sønder Boulevard 45

 

Følgende ejendomme var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen:

Sønder Boulevard 43/Krusågade 2
A/B Krusgågade 8-10
A/B Klintholm (Krusågade 22/Dybbølsgade 22)
Krusågade 12-20
Godsbanegade 17-19

Formanden for gårdlauget Hans Donslund bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent

Trine Otto blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ikke stillet vedtægtsændringsforslag som kræver 2/3 fremmøde. Hans Donslund blev valgt som referent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

Hans Donslund aflagde bestyrelsens beretning. Hovedpunkterne var:
Bestyrelsen
Valgt 5 medlemmer. Rikke udtrådt pga flytning. Ole udtrådt pga. sygdom. Jens indtrådt som suppleant. Afholdt ordinære 4 møder i året, desuden mange spørgsmålet afklaret pr. email og ved uformelle møder i gården.

Vedligeholdelse
Bestyrelsen beklagede de mange problemer med afhentning af affald i Dybbøslgade-enden. Først blokerede parkerede biler for afhentning. Kommunen indvilgede derefter i at annullere en parkeringsplads, men det kunne ikke ske pga. en lift som stod parkeret, dernæst fulgte et krav fra kommunen/renovationsselskabet om omlægning af fliser og fjernelse af lavt siddende udhæng. Men endelig faldt det hele på plads og afhentningen fungerer nu igen.  
Udført arbejde:
• Udvidelse af skure, så der nu er plads til alle containere selvom vi har nedlagt midterste skur. Her kunne nemlig ikke skabes plads til alle typer affald, så bedre at have to affaldsstationer med alt.
• Udført elektrikerarbejde. Opsat lamper ved legepladsen på gårdens bredeste sted hvor det er mørkt.
• Ombygning midterste skur, så der nu er plads til gårdmandens ting, beboernes ting og i midten overdækket parkering af ladcykler.
• Omlagt fliser omkring og i skure.
• Vedligeholdelsesplan for de næste år er skitseret med nogle skøn.
• Gartner, årlig beskæring og denne gang også fældning af det store kirsebærtræ ved Krusågade 4. Erstatning overvejes, da det hører med til gårdens planteplan men altaner på gårdfacaderne betyder nok at vi skal gå efter lidt mindre og slankere træer.
Formanden fremhævede det frivillige arbejde udført især af Trine og Shamirra. Trine malede de fleste møbler i gården sidste sommer. Fantastisk indsats! Tak.
Udeståender:  
• Stoppet brønd (engholm)
• Vandhane til gården afmonteret (engholm)
• Ny indretning af område bag legepladsen. Afventer altanprojekt i Krusågade 4-6 er færdigt.

Ordensregler
• Cykler parkeret uden for stativer
• Ladcykler stiller uden for de reserverede områder
• Motorcykler parkeret i gården
• Cigaretskodder smides ud af vinduerne. Især ud fra Krusågade 16(?)
• Nattefester på altaner. Gentagne tilfælde i Godsbanegade 3, 4. tv.  Jens Hybel fra foreningen har oplyst at der tages hånd om det.
Gårdlauget opfordrer ejendommene til at lade gårdens ordensregler gælde for brug af altaner, dvs. ro kl. 22 på hverdage og kl. 23 fredage og lørdage + dage før helligdage.
Bestyrelsen forsøger med sedler at opnå overholdelse af ordensregler.

Gårdmand
Charles Braagaard, Spuds yder gårdmandsservice. Ikke billigste ordning. Renholdelse kunne forbedres.  
 
Debat om beretningen
Line Ditlev fandt enden i Dybbølsgade noget kedelig. Bestyrelsen redegjorde for tidligere bestræbelser på forskønnelse.

Beretningen blev godkendt

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning

Det omdelte regnskab blev gennemgået. Det viste et underskud i 2017 på 59.044 kr. Der stod pr. 31/12 2017 109.093 kr. på gårdlauget bankkonto og egenkapitalen var 96.327 kr.

Regnskabet blev godkendt

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  
5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.
Bestyrelsen fremlagde langsigtet vedligeholdelsesplan, som viste et højere udgiftsniveau end hvad det nuværende bidrag til gårdlauget kan bære.
Bestyrelsen foreslog desuagtet at fastholde det nuværende bidrag og se hvordan planen holder. Dog foreslog bestyrelsen at udgifter til reparation og vedligeholdelse øges med 56.000 til 106.000 for 2018, så overskuddet bliver nul.

Budgettet blev godkendt.

6. Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg var Hans Donslund, Trine Otto og Shamirra Aisinger. Da Ole Rindtoft og Rikke Winther var udtrådt af bestyrelsen og suppleant Jens Hybel var indtrådt. Alle stillede op til genvalg. Desuden stillede Line Ditlev op til bestyrelsen.    
Bestyrelsen består dermed af Hans Donslund, Shamirra Aisinger og Trine Otto valgt for to år, Jens Hybel og Line Ditlev valgt for et år.
Der blev ikke valgt suppleanter.  

7. Valg af revisor

Revisor Bent Bastian blev genvalgt.

8. Valg af administrator

Vest Administration A/S blev genvalgt.  

9. Eventuelt 

Line Ditlev foreslog at der blev etableret flere højbede i gården, og at at der blev opstillet en trampolin. Line ville undersøge gårdlaugets evt. ansvar ved skader.  
Trine Otto foreslog er erstatning for det fældede kirsebærtræ, f.eks. et frugttræ opstillet i legepladsens ”døde hjørne”.
 
København, den 12. juli 2018(sign.)                                     (sign.)
Trine Otto, dirigent              Hans Donslund, referent


 

 

 

Links:

Referat i pdf

Årsrapport 2017