Referat af møde nr. 1 2020-21 i gårdlauget Sønderdybet, mandag den 5. oktober 2020 

 

Til stede: Shamirra Aisinger, Trine Otto, Jens Hybel og Hans Donslund

 

Vedligeholdelse

Bestyrelsen vedtog at udføre følgende:

 

Fælles adgange

Der er for nylig udskiftet låsecylindre i begge fælles adgange.

Der skal males vægge i fælles adgangen i Dybbølsgade 24. 

Når byggepladsen ved porten i Godsbanegade 1 er fjernet skal porten justeres, så låsen smækker automatisk. Hans har allerede lavet halv aftale med Mejlshede Låse.

Bestyrelsen håber, at disse initiativer kan forhindre adgang for romaer, der bl.a. forretter nødtørft forskellige steder i gården. 

 

Mellemste skur

Der bestilles tømrer eller glarmester til at genmontere et stykke glastag. Der skal muligvis også udskiftes lister, der holder glasstykket.

 

Affaldsskure

Lysfølere fungerer efter hensigten i den sydlige ende ved Dybbølsgade. Ved legepladsen reagerer begge følere for langsomt. Vi forsøger først med at justere indstillingerne, hvis det ikke rækker, så kan de flyttes længere ned – ellers rekvireres elektriker igen. 

 

Legeplads i sydlig ende

Bestyrelsen havde modtaget henvendelse fra Line Ditlev om etablering af mindre sandkasse som privat initiativ. Bestyrelsen accepterede forslaget og bestemte en placering op fra bedet ud for Dybbølsgade 24 og i retning mod papcontainerne. Sandkassen skal kunne benyttes af gårdens børn og lukkes, når den ikke er i brug.

 

Støjgener

Varmepumpen bag chokoladeforretningen støjer væsentlig mere end 50 dB, er opstillet på løse sten og udleder slimet kondensvand på fliserne.  Der skrives til ejendommens ejer om at installationer i gården ikke må overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 45 dB efter kl. 18. Desuden at der sikres afløb til kondensvand og at pumpen fastgøres på ejendommen.

Desuden gøres ejendommes ejer opmærksom på, at der ofte kastes madvarer ud fra en af lejlighederne og opfordres til at der tages hånd om problemet.    

 

 

Beboernes ting i gården

Bestyrelsen bekræftede tidligere beslutning om at en del af gårdens midterste skur anvendes til effekter til fælles brug, f.eks. grill og grilltilbehør. Generelt er alle effekter i gården til fælles brug, altså møbler, grill, krydderurter osv. (kun cykler og barnevogne er til beboerens eget private brug).

Bestyrelsen indskærper at kun cykler, ladcykler, barnevogne, grill osv. der er i jævnlig brug må parkeres/opbevares i gården.

 

Der sættes igen seddel på defekt ladcykel (kaldet ”jernhesten”) at den skal fjernes fra gården.

 

Arbejdsdag 

Bestyrelsen planlægger en oprydningsdag i efteråret. 

Der overvejes at tilknytte en gartner til gården for at få en bedre planlægning af beplantningen samt udførelse af beskæring. Shamirra tager en snak med Jonas fra Stenbroens Træpleje.

 

Referat af generalforsamling 

Referatet godkendt af dirigenten ligger på foreningens hjemmeside sonderdybet.dk

Den genvalgte bestyrelse underskrev referatet.

 

 

5/10 2020

/Hans

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30

Deltagere:

Navn  Rolle Ejendom
Thomas Müller Repræsentant E/F Sønder Boulevard 43/Krusågade 2 Sønder Boulevard 43/Krusågade 2
Trine Otto Bestyrelsesmedlem i gårdlauget Krusågade 4-6
Shamirra Aisinger formand i A/B og bestyrelsesmedlem i gårdlauget Godsbanegade 9-15 
Jens Hybel formand i E/F og bestyrelsesmedlem i gårdlauget Godsbanegade 3
Carsten Vesterø Formand i A/B Søndergodset Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1
Hans Donslund formand i gårdlauget, bestyrelsesmedlem i A/B Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1
Bo Karl Donslund beboer Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1


Følgende ejendomme var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen:

A/B Krusgågade 8-10
Krusågade 12-20
A/B Klintholm (Krusågade 22/Dybbølsgade 22)
A/B Dybbølsgade 24
E/F Godsbanegade 5-7
Godsbanegade 17-19
Formanden for gårdlauget Hans Donslund bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Pga. forsamlingsforbuddet under corona-epidemien var mødet udsat til medio juni.

1. Valg af dirigent

Carsten Vesterø blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Hans Donslund blev valgt som referent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

Hans Donslund aflagde bestyrelsens beretning. Hovedpunkterne var:
Gårdens generelle stand er forbedret lidt på det seneste, og især har vi mærket en forøget interesse fra beboerne i forskønnelse af den øvre ende mod Dybbølsgade.
Det tidligere bestyrelsesmedlem Martin Erik Andersen døde pludseligt for få uger siden og generalforsamlingen mindede hans indsats for gårdlauget. Bestyrelsen havde sendt en blomsterhilsen.
Vedligeholdelse:  Der er udført en del vedligeholdelse i det forløbne år. Udover sædvanlige gartneropgaver er alle møblerne blevet malet, vandhanen er blevet genetableret ved Engholms ejendom Krusågade 22, lyssensorer monteret i affaldsskurene, fliser omlagt og murværk i fællesadgangen i Dybbølsgade 24 er pudset op. Her udestår maling.  
I foråret afholdtes som sædvanlig en plantedag. I år blev der blev plantet mange nye sommerblomster og resultatet blev meget fint.
Affald:  Vi har mange typer affaldscontainere, og kommunen planlægger yderligere to fraktioner. Vi afventer at det føres ud i livet inden skurene evt. ombygges. Der står stadig enkelte containere udenfor skurene og det vil vi gerne undgå.
Cykler: Der var netop gennemført oprydning af gamle cykler. Gårdmanden er i gang med at få dem fjernet fra gården.
Økonomien er fortsat god, så der er råd til at gennemføre planlagte vedligeholdelsesopgaver. I de kommende tid gælder det maling af fællesadgange og formentlig næste år renovering af gulvet i porten i Godsbanegade 1. Desuden skal affaldsskurene muligvis renoveres eller blot males.
Bestyrelsen har kontaktet Godsbanegade 5-7 om manglende genetablering af bede i gården efter en større renovering. Tilbagemeldingen fra ejendommen er, at de kontakter anlægsgartner.
Intet nyt at rapportere om gårdmand, administrator og revisor.  
Debat om beretningen:  Carsten Vesterø nævnte, at oprydning af cykler burde udstrækkes til stativerne rundt om karreen. Shamirra mente, at de enkelte ejendomme må kontakte kommunen om det.  Der var enighed om, at kun cykler der bruges dagligt må parkeres i gården. Der er fortsat en del ubrugelige cykler efter oprydningen, fordi ejeren har fjernet båndet. Der var enighed om, at gårdlauget  må sætte sedler på disse cykler med opfordring til at de ikke parkeres i gården. Det samme gælder ubrugelige ladcykler og ladcykler parkeret uden for de tre ladcykel-områder.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning

Det omdelte regnskab blev gennemgået. Det viste et overskud i 2019 på 91.472 kr. Der stod pr. 31/12 2019 159.258 kr. på gårdlauget bankkonto og egenkapitalen var 150.998 kr.  
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  

5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår

Budgettet for 2020 blev gennemgået. Hvis renoveringsudgifter overstiger budgettet vil bestyrelsen bruge af likviditetsreserven.
Budgettet blev godkendt.

6. Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg var Hans Donslund, Trine Otto og Shamirra Aisinger, der alle var villige til at modtage genvalg.  
Line Ditlev ikke var mødt frem, men havde givet tilsagn at hun ville acceptere genvalg. Alle blev genvalgt, bestyrelsesmedlemmer for to år, suppleanten for et år.
Bestyrelsen består dermed af Hans Donslund, Shamirra Aisinger, Trine Otto og Jens Hybel. Suppleanten Line Ditlev inviteres til bestyrelsesmøderne.

7. Valg af revisor

Revisor Bent Bastian blev genvalgt.

8. Valg af administrator

Vest Administration A/S blev genvalgt.  

 

9. Eventuelt

Der blev serveret vin og snacks mm. og diskuteret løst og fast om gården. Det blev besluttet at sætte skilte på bordene med ”hyg med hensyn” opfordring som det ses som det ses på bordopstillingerne i Godsbanegade. Bo Karl Donslund vil lave et forslag.

København, den 22. juni 2020

     (sign)                                                  (sign)
Carsten Vesterø, dirigent              Hans Donslund, referent


Bestyrelsen:

Hans Donslund, formand     

Shamirra Aisinger

Trine Otto        

Jens Hybel

Information til beboerne i anledning af corona-epidemien

 

Opråb fra skraldemænd: Slå knude på din pose – ellers bliver vi smittet
Når du smider din skraldepose ud, så husk at binde en ekstra knude på posen.
Landets skraldemænd risikerer at blive smittet med coronavirus, hvis de kommer i kontakt med snotklude eller andre sager fra coronasmittede. (kilde: dr.dk)

Din egen sikkerhed
Der kan være virus på håndtag og andet du rører ved i gården. Vask eller sprit hænderne af, når du har afleveret affald.

Korrekt sortering = mindre berøring
For at minimere gårdmandens berøring med affald beder vi til alle om at sortere affald korrekt.
Papkasser skal trykkes helt flade. Hop på dem!
 
Tømningstidspunkter
Københavns kommune har oplyst at der under epidemien tømmes på andre tidspunkter end normalt. Der tømmes allerede fra kl. 5.00 og indtil kl. 20.00.  

 

25/3 2020

Bestyrelsen