Referat af ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet afholdt tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.30.

 

Formand Hans Donslund bød velkommen til generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent

Bo Holst-Mikkelsen, A/B Klintholm (Krusågade 22-24/Dybbølsgade 22) blev valgt til dirigent. Hans Donslund, A/B Søndergodset (Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1) blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og konstaterede at følgende ejendomme var repræsenteret på mødet:

Bo Holst-Mikkelsen, A/B Klintholm
Catarina Andersen, Dybbølsgade 24

Trine Otto, Krusågade 4-6

Frank Wederkinch, Krusågade 8-10

Jens Hybel, Godsbanegade 3

Shamirra Aisinger, Godsbanegade 9-15

Ole Rindtoft og Hans Donslund, A/B Søndergodset

 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Hans Donslund aflagde beretning:

Aktiviteter

Der er foretaget ”cykelraid” hvor der blev fjernet 50-70 cykler fra gården og cykelparkeringen ude på gaden. Cyklerne vil blive afhentet snarest.

Der har været afholdt arbejdsdag i gården hvor der ud over cykelraid blev plantet blomster, repareret, malet og ryddet op.

 

Vedligeholdelse mm.

Der har været udført diverse gartnerarbejde, omlagt fliser m.m.

Af ny initiativer er gennemført ændring i gården bag Sønder Boulevard 43, hvor cykelstativ og bed med buske er fjernet og der er gjort plads til containere til erhvervsaffald. Ved Godsbanegade 3-5 er papcontainere indhegnet, så de ikke længere står frit fremme. Det er bestyrelsens plan at ingen containere skal stå tilfældigt placeret rundt i gården, men der etableres pladser til dem.

Københavns Kommune har efter gårdlaugets ønske ændret indretningen af legepladsen og flyttet et legestativ væk fra stuelejligheden i Godsbanegade 3. Der vil blive etableret plantekasser med buske for at afskærme lejligheden lidt fra legepladsen og hindre voldsom leg op ad vinduerne.

Affald

Situationen med erhvervsaffald er uklar efter Københavns Kommune har vedtaget et nyt affaldscirkulære, der giver erhverv mulighed for at benytte beboernes containere til husholdningsaffald, og således også sushirestauranten i Sønder Boulevard 43. Dog må kommunen ikke afhente pap- og papir til genbrug, da dette område er liberaliseret og erhverv skal derfor etablere deres egen ordning – hvilket vil være aktuelt for sushirestauranten og cykelværkstedet i førnævnte ejendom.

Rotter

Rotteproblemet nævnt på sidste års generalforsamling ser ud til at være løst.

Økonomi

Gartner, vedligeholdelse og nye initiativer har indtil videre i år kostet ca. 70.000 kr. og dermed er en stor del af budgettet allerede brug. I bestyrelsens forslag til budget er der i 2012 afsat et lidt højere beløb end normalt, da flere vedligeholdelsesopgaver skal afholdes, blandt andet reparation eller udskiftning af cykelstativer på gaden.

Administrator har ikke reguleret bidrag fra ejendommene korrekt siden januar 2010. Regulering på i alt 10.500 bliver opkrævet snarest.

 

Kommende vedligeholdelsesopgaver 

Bestyrelsen har planlagt flg. vedligeholdelse inden for 1-3 år: 

-          Bede omlægges

-          Palisader omkring græsplæne er rådne og skal udskiftes

-          Fælles adgange trænger til maling m.m.

-          Hegn mellem legeplads og Krusågade 4-6 udskiftes

-          Normal beskæring af buske og træer

Endvidere tales der om yderligere affaldssortering, som kan medføre yderligere behov for plads til containere til forskellig typer affald.

Bo Holst-Mikkelsen oplyste, at der har været problemer med snerydningen ud for fællesadgangen Dybbølsgade 24 og spurgte om det ikke var gårdlaugets opgave at sørge for fri adgang for affaldstømning. Det blev konkluderet, at problemet består i at snerydning ud for udgangen ikke er tilstrækkelig, da bilparkering kan spærre og renovationen derfor må krydse fortovet et tilfældigt andet sted hvor snedriver kan spærre adgangsvejen. Bestyrelsen påtog sig opgaven at høre Københavns Kommune om en ordning der sikrer at renovationen også kan komme til at krydse fortov og parkeringsplads ud for den fælles udgang ved Dybbølsgade 24. Der er ikke konstateret samme problemer ud for Godsbanegade 1 (porten, parkering forbudt) og Godsbanegade 13 (mest cykelparkering på gaden).  

Der var ikke andre spørgsmål eller kommentarer til beretningen som blev vedtaget uden afstemning.

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Regnskabet kan ses her

 

4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.

Budgettet blev gennemgået. Bestyrelsen foreslog, at bidraget til gårdlauget ekstraordinært sættes op med 10%.

Budgettet og ekstraordinær stigning på 10% pr. 1. januar 2013 blev godkendt.

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Hans Donslund, Trine Otto og Shamirra Aisinger var på valg. De blev ikke opstillet andre kandidater og de var dermed alle tre genvalgt.

Suppleanter: Henriette Christensen og Frank Wederkinch blev genvalgt. Suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet.

 

7. Valg af revisor.

Revisor Bent Bastian, Bastian & Krause blev genvalgt. 

 

8. Valg af administrator

Vest-Administration A/S blev genvalgt.

 

9. Eventuelt

Frank Wederkinch oplyste at beboerne i Krusågade 10 vil være meget kede at placering af et tørrestativ ud for deres lejlighed som er blevet foreslået. Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning og vil overveje forslaget igen. Han foreslog desuden at der sættes låger på storskraldsskurene så børn ikke let har adgang til rummene og desuden vil det have et bedre visuelt udtryk. 

Bo Holst-Mikkelsen supplerede, at det havde været diskuteret på A/B Klintholms generalforsamling, at storskrald ”fylder meget” i deres del af gården. Særligt er det generende, at gårdmanden flytter storskrald ud af skurene allerede tirsdag, men det bliver først afhentet torsdag morgen. Det blev konkluderet, at bestyrelsen beder gårdmanden stille storskraldet ud onsdag. Kan det ikke lade sig gøre, hører vi kommunen om afhentning kan ske onsdag.

Trine Otto omtalte det kuldsejlede projekt med at få etableret en ordning for miljøfarligt affald. Det blev konkluderet, at bestyrelsen skal forsøge at få opsat miljøskabe i gården og afsætningspladser til affaldet.

Bo Holst-Mikkelsen oplyste, at gårdfacaden ved Krusågade 22-24/Dybbølsgade 22 skal renoveres. Hans Donslund gjorde opmærksom på at der findes en farveplan for gården, som gårdlauget opfordrer til bliver fulgt. Der var desuden ønske om at det ene cykelstativ i den sydlige ende af gården fjernes. Bestyrelsen hører Københavns Kommune om det er muligt.

Catarina Andersen gjorde opmærksom på, at møblerne i den sydlige ende af gården ofte er fjernet og i det hele taget bliver flyttet rundt og der ikke er særlig hyggeligt i den del af gården. Generalforsamlingen opfordrede de to ejendomme (A/B Klintholm og Dybbølsgade 24) om at komme med forslag til forskønnelse af den del af gården.

Bestyrelsen håber at kunne købe 2 bord-bænkesæt (magen til de nuværende i gården) af A/B Søndergodset, der planlægger at udskifte møblerne på deres tagterrasse. Desuden et større sæt placeret i midten af gården. Det blev desuden foreslået et tilsvarende stor bord-bænkesæt i den sydlige ende.

Ole Rindtoft lovede at undersøge om ”garagen” til kassecykler på hjørnet af Krusågade-Dybbølsgade kan kopieres, så vi kan slippe af med kassecyklerne i gården.

Foreningen var vært ved et glas vin, så eventuelt-punktet trak lidt ud og dirigenten hævede mødet kl. 21.20.  

 

 

 

______________________________         ______________________________

Bo Holst-Mikkelsen, dirigent                        Hans Donslund, referent