Udskriv

 

Referat af ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet tirsdag 28. maj 2013 kl. 19.30. 

 

Til stede: 

Jens Hybel, Godsbanegade 3

Frank Wederkinch, Krusågade 8-10 

Ole Rindtoft og Hans Donslund, A/B Søndergodset, Sønder Boulevard 45

Catarina Andersen, Dybbølsgade 24

Henriette Christensen, Godsbanegade 9-15 

 

1.  Valg af dirigent

Henriette Christensen valgtes som dirigent og Hans Donslund referent.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Gården har stadig problemer med rotter ved et par ejendomme. Fra A/B Klintholm kom for 1 måned siden forslag om at indskærpe bestemmelserne i miljøbekendtgørelsen. Bestyrelsen parkerede spørgsmålet til at blive drøftet på generalforsamlingen. 

Sidste sommer var der flere gange fest i gården til meget sent. Ifølge gårdens ordensregler skal der være ro i gården fra kl. 22. Bestyrelsen vil gøre opmærksom på ordensreglerne ved skiltning.  

Der er etableret ordning for giftigt affald, så det nu afleveres til storskraldsskurene Gårdmanden flytter det til giftskab, som tømmes regelmæssigt. 

I løbet af det seneste år er følgende vedligeholdelsesarbejde udført: store klatreplante skåret ned til 2. sals højde, generel beskæring af træer og buske, fliser repareret og etablering af flisekant ved bed, blomsterkasser med gedeblad foran Godsbanegade 3. Desuden en del tømrerarbejde: døre til storskrald og plads til pap og papircontainere. Der udstår endnu reparation af cykelstativer på gade og fælde et sygt træ ud for Godsbanegade 5. 

Efter cykelraid i sommeren 2012 oplevede vi selvforskyldt problem med at få afhentet cyklerne. Københavns Kommune gennemfører pt cykelraid i gaderne omkring gården. 

Bord-bænkesæt nu modtaget fra Søndergodset, pris 2000 kr. 

Loppemarked med efterfølgende middag afholdt i august 2012. Vellykket arrangement. 

I 2013 har kommunen planlagt udvidelse af affaldssortering med plast, metal og elektronik. Det medfører formentlig flere containere der skal under tag, dvs. udvidelse af skure. 

Bestyrelsen afventer fortsat forslag til forskønnelse af den sydlige ende fra A/B Dybbølsgade 24 og A/B Klintholm.  

 

Kommentarer til beretningen: 

Catarina Andersen fremsatte ønske om at cykelstativ ud for Dybbølsgade 24 rykkes lidt væk fra døren og at tørrestativ flyttes længere ned i gården. 

Bestyrelsen kigger på ønskerne, men gentog at man afventer en samlet plan for forskønnelse af sydlige ende af gård. 

Catarina Andersen oplyste, at nedløbsrør i ved deres ejendom gaber efter der havde været lavet opsamling af regnvand. Det blev fastslået, at regnvandsopsamlingen var et initiativ fra gadelauget, som må have ansvar for skaden. Hun oplyste også, at kloakken, hvor der er observeret rotteproblem, bliver repareret. 

Catarina Andersen informerede om at en medarbejder fra rottebekæmpelse i Københavns Kommune har opsat besked om at der ikke må udlægges foder til fuglene i gården, fordi rotter også spiser. Kommunen indskærper at der ikke må fodres, så der falder noget ned så rotter kan nå det. 

Beslutning: Efter en længere debat om rotte og fuglefodring besluttede generalforsamlingen besluttede at sætte ordensreglernes punkt 8 om fodring af småfugle i gården midlertidigt ud af kraft indtil videre og at miljøbekendtgørelsen skal overholdes, herunder anmeldelse af evt. overtrædelse kan foretages. 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at gøre gården rottefri og opnå certificering. 

Endvidere at sætte skilte på borde om ordensreglernes bestemmelse om ro i gården efter kl. 22. 

Ole Rindtoft foreslog at betale halvdelen af regningen for sand til sandkassen i gården. Forslaget blev nedstemt.  

I øvrigt blev beretningen godkendt. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 

Regnskabet viste et underskud på 63.842 kr. som var nogenlunde som budgetteret. Det skyldes større, planlagte vedligeholdelsesarbejde. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

Der var ikke indkommet forslag.  

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning

Budget for 2013 og 2014 blev gennemgået. 

Tilskud til sociale aktiviteter forøges til 5.000 efter forslag fra Ole Rindtoft om at gentage sidste års middag, men i 2013 med live jazz-musik. Budgettet blev godkendt. 

 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse 

Ole Rindtoft og Jens Hybel blev genvalgt. 

Som suppleanter blev Henriette Christensen og Frank Wederkinch genvalgt. 

 

7. Valg af revisor

Bent Bastian blev genvalgt.

 

8. Valg af administrator

Vest-administration blev genvalgt. 

 

9.  Eventuelt 

Forskønnelse af sydenden blev diskuteret. Bestyrelsen ønsker forslag der især understreger hvilke behov beboerne har til gården som rekreativt areal, hvilke problemer de ser i dag for gårdens benyttelse. 

Henriette omtalte mulighederne for urban gardening i gården. Der var enighed om at det har ringe vilkår i vores smalle og ret mørke gård. 

 

Dirigenten hævede mødet kl. 21.10. 

 

København, den 28. maj 2013 

 

 

________________                             __________________

Henriette Christensen                        Hans Donslund

dirigent          referent

 

Link til pdf: 

Referat af generalforsamlingen

Regnskab for 2012