Udskriv

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 (2012-13) i gårdlauget Sønderdybet torsdag den 28. juni 2012. 

Til stede: Shamirra Aisinger, Jens Hybel, Trine Otto, Henriette Christensen (suppl.) og Hans Donslund

Afbud: Ole Rindtoft, Frank Widerkinch (suppl.)

 

 

 

1.Rotter i gården

Der er igen observeret rotter i gården. Dels i den sydlige ende ved vandbeholderne. A/B Klintholm fjerner vandbeholderne . 

SB43 har formentlig mange rotter, da de igen er set i området. 

KK orienteres. 

Klintholm meddeles at vandbeholderne skal fjernes helt fra gården. 

 

2.Overtrædelse af ordensregler

Bestyrelsen har observeret flg overtrædelse af ordensregler og beslutninger om gårdens indretning

1.der er etableret trapper ved Krusågade 10(?) ved dør ud til gården. Det er i konflikt med beslutning på generalforsamlingen i 2011. 

2.knallerter er parkeret overalt i gården uden for cykelstativerne

3.en motorcykel er ofte parkeret bag Godsbanegade 19 

4.kassecykler og andre cykler er parkeret uden for cykelstativer 

5.vandbeholdere placeret ved udgangen Dybbølsgade 24

6.hunde luftes uden opsyn og uden snor 

 

Følgende aktiviteter sætter i værk for de ovenstående 6 punkter:  

1.A/B Krusågade 8-10

2+4    Sedler på knallerter, kassecykler og cykler uden for cykelstativer

3.  Seddel på motorcykel 

5.  Brev til Klintholm

6.  Brev til ejendommen Godsbanegade 17-19 

 

Henriette udsender ordensregler til alle ejendomme. Lamineres af Jens. 

Shamirra og Hans sætter sedler op og skriver til de to ejendomme. 

 

 

3.Placering af nyt tørrestativ

Der var opnået enighed om placering af endnu et tørrestativ. Beslutningen gennemføres. 

 

 

4.Miljøaffald

KKs hjemmeside om viceværtordning. Gårdmanden har ansvar for håndtering af giftigt affald og han kan aftale afhentning af giftigt affald på tidspunkter der passer gårdmanden. 

Godt initiativ fra Frank med opsætning af hylder. 

Trine kontakter KK om skilte om giftigt affald der sættes op i de to storskraldsskure. Plastickasser indkøbes (Bo i IKEA?).. Trine sender link til Hans som kontakter Polat. 

 

 

5.Papaffald 

KK affaldscirkulære overholdes ikke af erhverv i SB43, foreningens kontaktes. 

 

 

6.Indhegning til papcontainere

Hegnet er for højt. God ide at have en ekstra nøgle til containerne hængende på ydersiden af hegnet. KK spørges. 

 

 

7.Vedligeholdelsesarbejde i gården

Konstateret at låger til storskraldskure er monteret, bestilt af Ole Rindtoft. Det er en god ide men blev ikke formelt besluttet. Bestyrelsen tog det til efterretning. 

 

Besluttet at 

1.tørrestativ flyttes 100cm (græske gård)

2.reparere trappeflisekant ved Krusågade 6

3.etablere 3 kasser med gedeblad foran vinduerne ind mod Godsbanegade 3 tv.  

4.wire til klatreplante på lille gavl ved Godsbanegade 3

5.etablering af høj kant mellem legeplads og bambushegnet 

6.etablere ny tørrestativ ud for Godsbanegade 7 (Shamirra får pris først) 

 

Nedskæring af klatreplante og forkortning af wire med nogle meter, da planten i dag kan ”få fat” i tagrenden på trappetårnet gennemføres til efteråret. 

Der er ikke truffet beslutning om etablering af hegn omkring de lange bede i Dybbølsgade-enden af gården. Bestyrelsen fastholdt beslutningen. Uklarhed om hvad formål med et evt. hegn skal være: undgå at affaldscontainere kan køres ind i bedene, undgå at man krydser bedene gående eller på cykel (især om vinteren hvor beplantningen er visnet). Enighed om at evt. hegn skal være lavt, 40-60 cm., alternativ en flisekant, især relevant på indersiden for at hindre containere kører i bedet. 

Det blev endvidere besluttet at der ikke iværksættes noget før Klintholm og Dybbølsgade 24 er vendt tilbage med deres forslag til forskønnelse af den del af gården. 

Hans skriver til A/B Klintholm om forskønnelse af gården og farvevalg på gårdfacaden. 

 

 

8.Cykelraid

Der blev ringet til politiet nogle dage efter 22. maj 2012, men cyklerne er ikke afhentet endnu. 

 

 

9.Gårdmand 

Hans kontakter Polat om at storskrald sætter ud umiddelbart før afhentning og at containerne sættes på plads i skuret igen. 

Desuden skal der fejes bedre i gården. 

Giftig affald skal håndteres

 

 

10.Opfølgning på generalforsamling

Kassecykelgarage i Krusågade

Afventer melding fra Ole Rindtoft om KK reaktion

 

Bord-bænkesæt: Gårdlauget byder 2.000 kr. for begge bord-bænkesæt fra Søndergodset. Levering er et problem men beder Søndergodset om levering i gården (Hans Donslund deltog ikke i beslutningen pga. inhabilitet). 

 

11.Næste møde: 

diskuteres hegn omkring papircontainere på legepladsen. 

mødedatoer:

fredag den 10. august med middag 

torsdag den 16. august (alm. møde) 

---

29. juni 2012

Hans Donslund