Referat af ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet onsdag den 31. maj 2017 kl. 19.30
 

Deltagere:

Navn

Rolle Ejendom

Trine Otto

Bestyrelsesmedlem i gårdlauget

Krusågade 4-6

Kasper Wittrock

Repræsentant for Svend Engholm

Krusågade 12-20

Shamirra Aisinger

formand i A/B og bestyrelsesmedlem i gårdlauget

Godsbanegade 9-15

Rikke Winther

formand i E/F og suppleant til gårdlaugets bestyrelse

Godsbanegade 5-7 

Jens Hybel

Repræsentant for E/F Godsbanegade 3

Godsbanegade 3

Carsten Vesterø

Formand i A/B Søndergodset

Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1

Ole Rindtoft

bestyrelsesmedlem i gårdlauget

Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1

Hans Donslund

Formand for gårdlauget

Sønder Boulevard 45/Godsbanegade 1

 

Følgende ejendomme var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen:

  • Sønder Boulevard 43/Krusågade 2
  • A/B Krusgågade 8-10
  • A/B Klintholm (Krusågade 22/Dybbølsgade 22)
  • Godsbanegade 17-19
  • Dybbølsgade 24

 

Formanden for gårdlauget Hans Donslund bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent

Carsten Vesterø blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ikke stillet vedtægtsændringsforslag som kræver 2/3 fremmøde. Hans Donslund blev valgt som referent.

 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Hans Donslund aflagde bestyrelsens beretning. Hovedpunkterne var:

Vedligeholdelse

Vi er nu gået i gang med længe ventede ændringer af affaldsskure. Det midterste skur nedlægges som ”fraktion” og benyttes i stedet til andre formål.

De store skure i begge ender vil fremover være eneste steder, der kan afleveres affald. Til gengæld kan alle typer affald afleveres og med en forbedret indretning er målet at beboerne bedre kan overskue i hvilke containere affaldstype hører hjemme.  Første etape af ændringer er igangsat og forventes at koste max 60k inkl. moms.

Ekstra cykelstativ opsættes i sydlige ende. Der er købt nye møbler.  De blev leveret meget sent sidste sommer, og er endnu ikke blevet malet. 

De oprindelige hegn og espalier fra 1992 er ved at være udtjente. Bestyrelsen overvejer udskiftning 1-1 eller noget andet. Genetablering af beplantning ved ejendommen Godsbanegade 5-7 afventer denne beslutning.

På vedligeholdelsesplanen er for 2017 og kommende år:

•                           Istandsættelse af fælles adgange

•                           Omlægning fliser i en meget stor del af gården fordelt ud over flere år

•                           Maling hegn, møbler mm. (skure blev malet for ca. 5 år siden)

Der overvejes også om der kan findes plads til 2-4 ladcykler i gårdens nordlige ende som kan omfatte mindre indretning der skjuler cyklen.

Udover det allerede nævnte har bestyrelsen ikke planer om større forbedringer eller forandringer af gårdens indretning, dvs. vi planlægger kun vedligeholdelse af eksisterende indretning. 

Bestyrelsen har diskuteret om børnehaven kunne nøjes med et lidt mindre skur til legeredskaber, så der kunne skabes lidt mere plads bagved mod Krusågade 2. KK (Københavns Kommune) kontaktet, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Gårdlauget stiller krav om at KK vedligeholder skuret – det trænger til maling. Der lægges fortsat op til at al vedligeholdelse/ændringer på legepladsen betales af KK. 

Gårdmand og renholdelse

Bestyrelsen var meget utilfreds med Vaskebjørnens arbejde og vedtog derfor at opsige kontrakten den 30/9 til udløb 31/12 2016. I stedet indgik vi aftale med Charles Braagaard, som driver gårdmandsfirmaet Spuds.  Der har været forbedringer på nogle områder, mens bestyrelsen mener, at renholdelsesniveauet er under hvad kontrakten foreskriver. Beskæring af buske har dog været største kritikpunkt. Der følges løbende op.

KK har i breve 28/4 og 8/5 meddelt mulighed for dispensationsmulighed fra den kommunale renholdelsesordning af fortove. Ejendommene kan nu efter ansøgning selv varetage renholdelsen, men der gives kun dispensation for en hel karré og dispensationen kan ved flere ejere af én karré kun gives til en sammenslutning, som f.eks. et gårdlaug eller grundejerforening. Gårdlaugets bestyrelse har endnu ikke diskuteret emnet, men fælles snerydning af fortove har tidligere været foreslået.

Økonomi

Gårdlauget fået en væsentlig bedre økonomi det seneste års tid pga. stigning i bidrag og lavere udgift til gårdmand i 2016.  Den nye gårdmand koster mere end tidligere ansat gårdmand (Polat fra 1992-2015).

Det indstilles, at bidraget ikke pristalsreguleres jf. de fremlagte budgetter for 2017 og 2018. Vi forventer at der på generalforsamlingen i 2018 kan besluttes en dato for nedsættelse af bidraget med 10-25%, men det afhænger af vedligeholdelsesbehovet. 

Gårdlaugets faste udgifter forsikring og administration har bestyrelsen ikke fundet mulige besparelser på.

Andet /ordensregler

Ordensregler i gården. Vi forsøger at indskærpe at motorcykler ikke må parkeres i gården. Kun funktionsdygtige ladcykler må parkeres. Vi gennemføres årligt en oprydning i cykler. I sommerperioden er der jævnligt larm i gården eller fra lejligheder til langt ud på natten. Vi opfordrer ejendommene til at udstrække Gårdlaugets ordensregler til også at gælde for altaner og facader mod gård (fx lukke vinduer mod gården, når der spilles høj musik).

Debat om beretningen

Shamirra Aisinger tilføjede til beretningen, at åbne døre til gården medfører et stort problem med uvedkommende personer i gården. Det skyldes også, at dørene ikke låser/smækker ordentligt. Der var enighed om, at situationen må forbedres. Bestyrelsen overvejer om gårdlauget skal påtage sig vedligeholdelsesansvaret for flere adgange og sikre vedligeholdelse af låse, dørpumper mm.

Shamirra bemærkede også, at kommunens renholdelse af fortove ikke er tilfredsstillende, så man kunne overveje en ordning gennem gårdlauget.

Jens Hybel kommenterede, at dobbelte døre som i Godsbanegade 3 kan forhindre uønsket adgang. 

Kasper Wittrock foreslog, at gårdlauget indhenter tilbud på udførelse af vedligeholdelse og reduktion af skuret til legeredskaber. Det vil måske være enklere at få bevilget i kommunen end hvis de selv skal lave forslag og indhente tilbud.

Kasper Wittrock noterede, at gårdlauget nu har samme gårdmand som karreen på den anden side af Krusågade. Man kunne overveje en fortovsordning og foretage fælles investering i maskiner.

Bestyrelsen vil overveje forslagene.

Jens Hybel stillede spørgsmål om børnehavens rådighed over legepladsen i dagtimerne og at ejendommen får betaling af kommunen for udlejning af gårdareal.  Hans Donslund svarede, at legepladsen indgik i kommunens lokalplan for gården. Hverken ejendommen eller gårdlauget modtager betaling for rådighed over arealet, men kommunen skal afholde alle udgifter vedr. indretning og vedligeholdelse af legepladsen og legeredskaber samt foretage renholdelse dvs. fejning af arealet.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 

Det omdelte regnskab blev gennemgået. Det viste et overskud i 2016 på 84.823 kr. Der stod pr. 31/12 2015 176.031 kr. på gårdlauget bankkonto og egenkapitalen var 155.372 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår

Efter en forhøjelse af bidraget foreslog bestyrelsen at der i 2017 budgetteres med udgifter på i alt 235.000 kr. til gartner, vedligeholdelse og materialer til eget arbejde, og 155.000 kr. i 2018. 

Det blev pointeret, at der er en del usikkerhed om udgifterne til vedligeholdelse og om nogle budgetterede udgifter i 2017 vil blive udskudt til året efter.

Kasper Wittrock foreslog, at bestyrelsen udarbejdede en langsigtet vedligeholdelsesplan. Der var opbakning til forslaget fra alle.

Budgettet blev godkendt.

 

6. Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg var Ole Rindtoft og Rune Bagge Pedersen. Ole Rindtoft genopstillede og Rikke Winther opstillede. De blev begge valgt.

Bestyrelsen består dermed af Hans Donslund, Shamirra Aisinger, Trine Otto, Ole Rindtoft og Rikke Winther.

Som suppleant blev Jens Hybel valgt.


7. Valg af revisor

Revisor Bent Bastian blev genvalgt.

 

8. Valg af administrator

Vest Administration A/S blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Det blev nævnt, at boldspil på legepladsen om aftenen generer beboerne, især i Godsbanegade 3 stuen. Gårdens ordensregler tillader leg og ophold i gården til kl. 22 på hverdage, men Ole Rindtoft lovede dog at sige det til de pågældende. 

 

København, den 23. august 2017

 

________________________            ________________________

Carsten Vesterø, dirigent (sign.)          Hans Donslund, referent (sign.)