Københavns Kommunes bekendtgørelse

om Byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt for fælles gårdanlæg i karreen Godsbanegade 1-19, Sønder Boulevard 43-45, Krusågade 2-24 og Dybbølsgade 22-24.

 

Byfornyelsesbeslutning

Borgerrepræsentationen har den 10. december 1992 endeligt vedtaget byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt for fælles gårdanlæg i karreen begrænset af Godsbanegade 1-19, Sønder Boulevard 43-45, Krusågade 2-24 og Dybbølsgade 22-24.

Beslutningen er truffet uden ændringer af det offentliggjorte forslag efter behandling af de bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag, der er fremkommet i høringsperioden.

Der vil som følge af beslutningen, på de enkelte ejendomme, ved Magistratens foranstaltning blive tinglyst bestemmelse om:

1. at der etableres et fælles gårdanlæg omfattende de til ejendommene matr. nr. 1134, 1135, 1136, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1214, 1220, 1226, 1227, 1228 og 1229 udenbys Vester Kvarter, København, hørende gårdarealer samt porten og gennemgangene på matr. nr. 1134, 1172 og 1228 Udenbys Vester Kvarter, København.

2. at gårdkælderen på ejendommen matr. nr. 1175 Udenbys Vester Kvarter, København, nedrives, idet der efter nedrivningen foretages de fornødne retablingsarbejder.

3. at fællesgårdanlægget udføres i overensstemmelse med hovedretningslinierne i det viste gennemførelsesprojekt.

4. at Københavns Kommunes Gårdrydningskontor forestår projektets gennemførelse på ejernes vegne.

5. at det offentlige afholder udgifterne ved gennemførelsesprojektets realisering indenfor de i byfornyelsesloven fastsatte rammebeløb.

6. at fælles gårdanlægget efter gennemførelsesprojektets realisering skal opretholdes, således at ændringer kun må foretages efter forud fra Magistratens indhentet tilladelse.

7. at udgifterne til fællesgårdanlæggets drift, vedligeholdelse og renholdelse påhviler ejerne af ejendommene, der forpligter sig til at indgå i et gårdlaug.

8. at de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse og renholdelse fordeles imellem de enkelte ejendomme i forhold til disse bruttobeboelsesarealer.

9. at børneinstitutionen på ejendommen matr.nr. 1134 Udenbys Vester Kvarter, København, selv afholder udgifterne til vedligeholdelse af legeredskaberne og de skure der forbeholdes institutionen.

10. at renovationsudgifterne dog fortsat afholdes af den enkelte ejendom.

11. at beslutninger i gårdlauget træffes, hvor intet andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal efter fordelingstal (bruttobeboelsesareal). Detaljerede bestemmelser vedr. lauget fastsættes i vedtægter og stiftelsesoverenskomst.
Vedtægterne skal godkendes af Magistraten.


Retsvirkninger

Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold på de omfattende ejendomme i strid med Borgerrepræsentationens beslutning, medmindre kommunen meddeler tilladelse hertil.

Gennemførelsesprojekt

Ejendommenes gårdarealer sammenlægges og indrettes i sammenhængende, men underopdelt i fire gårdrum.

Gårdrummets helhed understreges af en gennemgående flisebelægning, og overgangen mellem gårdrummene markeres med beplantning, pergolaer m.v.

Der indrettes tre fælles skure til renovationen, der placeres med hensyntagen til gangafstand fra køkkentrapper, opholdspladsernes indretning og udkørsel af renovationen.

I gårdrummet nærmest Sønder Boulevard anlægges gårdrummet som en helhed med legeplads. Af hensyn til børneinstitutionens udnyttelse af legepladsen i dagtimerne, vil der mod den øvrige del af gården blive opsat en form for lettere hegning med låger og beplantning.  Denne hegning vil blive udført således, at sammenhængen med den øvrige del af karreen bevares.

Børneinstitutionens legeplads omlægges. Dette spørgsmå+l vil blive drøftet med institutionen og arbejdsgruppen i forbindelse med projekteringens af gårdanlægget.

I alle gårdrummene vil der blive plantet mindre opstammede træer, lavere buske, stauder og løgvækster. På trappetårne og langs facader opsættes - hvor det er muligt - espalier til slyngplanter.

Gårdkælderen i hjørnet ved Krusågade/Dybbølsgade nedrives, og transformatoren flyttes. Der foretages den fornødne reetablering efter nedrivningen.

Der opstilles cykelstativer til ca. 60 cykler i gårdrummet.

Gennemførelsesprojektet viser hovedretningslinierne for fællesgårdens indretning samt placeringen af den port og de to gennemgange, der inddrages i anlægget som fælles adgang mellem vej og gård.

Hvem betaler?

Samtlige udgifter ved fællesanlæggets etablering afholdes af det offentlige indenfor de i byfornyelsesloven fastsatte rammebeløb. Driftsudgifterne, der skal betales af de enkelte ejendomme, ligger erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 5-7 kr. pr. m2 boligareal pr. år, afhængig af gårdlaugets ambitionsniveau.

Det bemærkes, at børneinstitutionen selv betaler vedligeholdelse af legepladsens legeredskaber og de skure der forbeholdes institutionen.

Vedligeholdelse af fælles anlægget

Når det fælles gårdanlæg er etableret, overdrages det til ejerne. Samtlige ejere forpligtes til at være medlem af et gårdlaug.

Gårdlauget har til opgave at opretholde, drive og vedligeholde gårdanlægget. Udgifterne hertil fordeles mellem de enkelte ejendomme i forhold til ejendommenes forholdsmæssige andel af det samlede boligetageareal. Gårdlauget kan ansætte en fælles gårdmand til at renholde fællesanlægget. Gårdlauget udarbejder et sæt ordensregler vedrørende gårdens benyttelse. I gårdlaugets vedtægter kan der medtages bestemmelser om, at alle gennemgange holdes aflåst, ligesom tilfældet er i dag. Hver lejlighed får i så fald nøgler til de tre fælles adgange.


Hver sker der nu? (tidsplan 1992-93 udeladt)

Klageadgang (inden etableringen, udeladt her)

Yderligere information

Hvis De har spørgsmål eller ønsker yderligere information er De velkommen til at rette henvendelse til Gårdrydningskontoret. Reference BK 102.

Vedtægter

Her kan du læse gårdlaugets vedtægter.

Link (åbner nyt faneblad i din browser)