Ordensregler for gårdanlægget

 

1.    Gårdanlægget er privat og må kun benyttes af beboere i karreen og disses gæster. Enhver, der benytter gårdanlægget har pligt til at udvise god ro og orden.

2.    Leg og andet ophold i gårdanlægget må finde sted hverdage mellem kl. 8.00 og 22.00, dog til kl. 23.00 på fredage og lørdage samt dage efterfulgt af en helligdag (påske, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag). Ophold i gårdanlægget udover dette tidsrum må kun finde sted, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere. 

3.    Der må spilles dæmpet musik i gården. Soundboxe og lignende kraftige musikanlæg er forbudt – uanset lydstyrke. 

4.    Ved endt ophold i gårdanlægget ryddes op, og møbler skal sættes på plads.  

5.    Enhver skade, der påføres gårdanlægget, skal erstattes af skadevolderen.  

6.    Det er ikke tilladt at hindre den etablerede aflåsning af gennemgangene.  

7.    Henstilling af cykler, barnevogne med videre skal ske på de dertil anviste steder. Parkering af motorcykler i gårdanlægget er ikke tilladt.  

8.    Cykel- og knallertkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt. Ligeledes må knallerter ikke startes i gårdanlægget.  

9.    Pga. problemer med rotter i nogle af gårdens ejendomme og kloakker må der ikke fodres fugle i gården. 

10.   Hunde og katte må medtages i gården, men kun i snor og under opsyn af ejeren.

11.    Alle brugere af gården bedes sortere affald som anvist af Københavns Kommune. 

12.    Medlemmer af gårdlauget bedes efterkomme anvisninger fra den fælles gårdmand indenfor dennes arbejdsområde.

 

Ved henvendelse til bestyrelsen for gårdlauget, kan der i særlige tilfælde gives dispensation fra ovenstående.

Senest ændret juni 2023