Referat af bestyrelsesmøde nr. 02 2017-18,  torsdag den 17. august 2017

 

Til stede: Shamirra Aisinger, Rikke Winther, Trine Otto, Hans Donslund

Afbud fra Ole Rindtoft (sygemeldt)

 

Opfølgning på igangværende vedligeholdelsesopgaver og aftalte initiativer på møde med gårdmand den 10. august

Møde med gårdmand og repræsentant fra Københavns Kommune om affaldshåndtering
•    Vi få leveret i alt 9 små containere (190 l) til bioaffald. De tømmes sjældnere end husholdsaffald og derfor kan vi ikke nedbringe capaciteten til husholdsningsaffald tilsvarende, og derfor vil det betyder yderligere pladskrav til affaldscontainere af forskellig type.
•    Storskald: der må ikke afleveres gipsplader og sanitet (fx toiletter), men skal afleveres direkte til Vasbygade genbrugsstation. Alternativt kan man få en storskraldscontainer leveret. Der kan stadig afleveres mindre mængder affald fra ombygning til storskald i rummene i gården, men begrænset til brændbart materiale og med en maksimal længde på 120 cm af, som er en begrænsning på affaldsbilerne.
•    Miljøskabet flyttes til mere diskret sted ved storskald i Dybbølsgade-enden (er allerede sket)
•    Der undersøges igen om vi kan få afstribning (p-forbudt) ud for afhentningsstedet Dybbølsgade 24. Til gengæld kan afstribning ud for Godsbanegade 9 annulleres og laves om til p-plads igen.
•    Kommunen undersøger (med sig selv) om vi kan opnå formel dispensation til afstand mellem storskraldrum til porten i Godsbanegade 1. Den er 37 meter, maksimal afstand er 30. Reglen er indført i 2008, altså 15 år efter gårdens etablering og der findes ingen umiddelbare løsninger på forkortning af afstanden.
•    Problem med skæv flisebelægning i udvidet affaldsareal i Dybbølsgade-enden.
•    Gårdmand kan ikke fjerne klatreplanter, der nu er nået op i 2. sals højde og nogle steder endnu højere.

Bestyrelsen besluttede følgende initiativer
Vedligeholdelse
Trine hører tømrer om
1.    indretning af hegn omkring containere (2 typer, pap og papir) i Dybbølsgade-ende. Efter samme princip som ud for Godsbanegade 3, men låge i begge ender (eller andet som gør det nemt for renovationen at tømme containere?).
2.    ombygning/indretning af disponibelt areal i midterste skur. Fri indgang fra siderne til ladcykel-parkering. Opsætning af lav væg i midten (lige under tagryg). Bevarelse af indgangen mod nord. Her opsættes også lav væg på tværs, så der bliver et ca. 1 meter dybt rum til barnevogne.
3.    Væg (sort plade, grå lægter) på siderne af miljøskab på dets nye diskrete placering. På den ene væg opsættes i ”voksenhøjde” en rummelig afsætningsplads med kant til beboernes miljøfarlige affald. 
4.    tilbud om vedligeholdelse og reduktion af kommunens skur til legepladsredskaber: udskiftning af tagkanter, evt. udskiftning af tagpap (ellers grundig rengøring), udskiftning af facadebrædder mod legepladsen der er skåret over, reduktion af skuret, så det flugter med bambushegnet og maling af det hele i samme farver som nu. Tanken er at tilbuddet sendes til kommunen for accept af deres betaling, mens gårdlauget vil tilbyde at gennemføre projektet på kommunens regning. 

Trine hører elektriker om
•    Re-etablering af lyskontakter efter ombygning i Dybbølsgade-enden. Der monteres nye lyskontakter.
•    Der etableres diskret ”downlight” i lav højde ved legepladsen. 2 lamper sættes op, en på hver side af lågen ind til affaldsskuret. Ideelt hvis de forbindes til gårdens dag-nat tænd-sluk ur (kabler er ført rundt på ejendommene til de grå ”Albertslund-lamper”).

Hans skriver 
•    Engholms administrator: Ejendommens brønd stopppet ud for Krusågade 14 (cirka). Medfører at der står vand i en af gårdens brønde.
•    Engholms administrator: Genetablering af vandhane i gården og aftale om afregning af udgift til vand.
•    Gårdmand Charles: høre om ordning for byggeaffald, bestilling af specialcontainer på gade. 

Andet
•    Rikke køber sort maling, Gori ”15 års kvalitet”
•    Skilte op om at miljøaffald stilles ved miljøskabet + evt. lille hylde til energisparepærer i skuret ved legepladsen.
•    Næste møde blev ikke aftalt.

18/8 2017
Hans Donslund

 

13. juli 2017

Hans Donslund