I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
i gårdlauget Sønderdybet, der afholdes

mandag den 27. maj 2024 kl. 17.30 

Hvis vejret tillader det afholdes generalforsamlingen udendørs i gården ud for Krusågade 4. 
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs i A/B Søndergodsets fælleslokale på 5. sal (Sønder Boulevard 45, 1720 København V – adgang via bagtrappen i trappetårnet ved legepladsen – der vil være skilt på døren).  

 

Dagsordenen: 
1)    Valg af dirigent og referent 
2)    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3)    Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisorpåtegning. 
4)    Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.  
5)    Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. Under dette punkt vil bestyrelse fremlægge vedligeholdelsesbudget for de kommende år. 
6)    Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
I år er to pladser på valg for to år, det er Hans Donslund og Shamirra Aisingers pladser i bestyrelsen. Desuden kan vælges yderligere et medlem til bestyrelsen, der i øjeblikket består af fire. 
Desuden vælges 1-2 suppleanter. Charlotte Rosenkrands er valgt som suppleant. 
7)    Valg af revisor
8)    Valg af administrator
9)    Eventuelt 


København d. 6. maj 2024
p.b.v.
Hans Donslund

 

Alle beboere er velkomne til mødet. Der serveres et let traktement efter mødet.  

Bestyrelsen erindrer om vedtægternes § 5, stk.4, hvorefter forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, skal indgives skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen til gårdlaugets formand Hans Donslund, Sønder Boulevard 45, 4., 1720 København V, tlf. 53806699, eller på mail hans (a) sonderdybet.dk  Indkomne forslag vil være fremlagt til gennemsyn hos formanden i 1 uge inden generalforsamlingen samt på sonderdybet.dk 

NB! Oplys gerne hvem der repræsenterer ejendommen (ejeren / ejerlejlighedsforeningen / andelsboligforeningen) til hans (a) sonderdybet.dk inden mødet. 

 

Link til filer: 

Regnskab (åbner nyt vindue)

Budget (åbner nyt vindue)